KOSZYK PUSTY
‹ Strona główna  ›  Regulamin

Regulamin

Postanowienia ogólne.

1. Sklep internetowy jest przeznaczony wyłącznie dla osób pełnoletnich.

2. Sprzedający w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia lub jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwości co do zgodności podanego wieku Klienta z rzeczywistym stanem rzeczy. 

3. Właścicielem sklepu internetowego www.wina-sadowski.pl jest Firma Usługi Handlowe i Marketingowe Robert Sadowski z siedzibą w Wojcieszowie, ul. Bolesława Chrobrego 77e. NIP 611-129-64-49 REGON 230222277.

4. Sklep internetowy www.wina-sadowski.pl prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

Realizacja zamówienia.

1. Witryna internetowa służy do zamawiania wybranych artykułów sprzedawanych w Sklepie.

2. Zamówienie w sklepie internetowym może być złożone wyłącznie przez osobę , która ukończyła 18 rok życia. Realizacja zamówienia jest poprzedzona oświadczeniem o ukończeniu 18 lat przez osobę składającą zamówienie.

3. Warunkiem realizacji zamówienia dokonanego za pośrednictwem Witryny jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia na stronie www.wina-sadowski.pl, wybór formy płatności i przekazanie zamówienia do Sklepu za pośrednictwem Witryny.

4. Po złożeniu przez Zamawiającego zamówienia, otrzyma on automatyczna odpowiedź z serwisu Sprzedającego potwierdzającą przyjęcie zamówienia. Sprzedający zastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia oznacza, iż zamówienie to mogło nie zostać przyjęte do realizacji.

5. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie potwierdzenia zamówienia, stosowanie do postanowienia pkt 4. Wykonanie umowy sprzedaży następuje z chwilą zapłaty przez Zamawiającego ceny wskazanej w potwierdzeniu zamówienia i odbioru produktu przez Zamawiającego lub osobę przez niego wskazaną.

6. Zamawiający może wprowadzić ewentualne korekty do zamówienia wyłącznie do momentu jego ostatecznego potwierdzenia.

7. Składając zamówienie, Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, w szczególności z możliwością odstąpienia od umowy sprzedaży, zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 z późn.zm.) i akceptuje jego postanowienia. 

8. Sklep przyjmuje zamówienia składane za pośrednictwem Witryny przez całą dobę we wszystkie dni roku. 

9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub częściowo wypełnionych formularzy zamówienia. Zamówienia będą odrzucone również gdy, we wskazanym czasie nie zostanie uiszczony przelew w należytej wysokości lub przesyłka nie zostanie odebrana od kuriera.

10. Klient może dokonać płatności za zamówione towary przelewem bankowym. Realizacja zamówienia następuje natychmiast po wpłynięciu na konto Sklepu zapłaty za zamówiony towar. 

11. Zamówienia są realizowane wyłącznie na terenie Polski. 

12. Ceny podane na Witrynie są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen bez uprzedniego informowania o tym Zamawiającego, z zastrzeżeniem że zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji. Cena podawana przy każdym towarze jest wiążąca z chwilą potwierdzenia zamówienia przez Sklep. W przypadku gdy cena podana w potwierdzeniu zamówienia jest różna od ceny znajdującej się w sklepie internetowym klient ma prawo do rezygnacji z zamówienia. 

13. Sprzedawca rejestruje i potwierdza fakt dokonania sprzedaży zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami podatkowymi i rachunkowymi. 

14. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Zamawiający jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji.

15. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedającym. W razie wątpliwości przyjmuje się, że umowa sprzedaży została zawarta po otrzymaniu  przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

16. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany roczników win bez informowania Klienta. 

Warunki dostawy.

1. Dostawa zamówień odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej.

2. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w najbliższy dzień, będący dniem pracy Sklepu, następujący bezpośrednio po dniu, w którym zamówienie zostało potwierdzone. 

3. Ostateczne zaakceptowanie zamówienia oznacza, że do Zamawiającego zostanie wysłany zamówiony towar, gdy na rachunek Sprzedawcy wpłyną odpowiednie środki.

4. W momencie odbioru przesyłki Zamawiający ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności pracownika firmy kurierskiej, jeżeli przesyłka nie zawiera wskazanego w zamówieniu towaru, towar jest inny niż zamawiany, lub towar jest uszkodzony, warunkiem rozpatrzenia ewentualnej reklamacji jest spisanie w obecności pracownika przewoźnika „Protokołu szkodowego”. Zamawiający powinien niezwłocznie powiadomić sprzedawcę o uszkodzonym towarze telefonicznie kontaktując się ze Sklepem pod numer telefonu 509824250 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ADRES

5. Koszt dostawy CENA

6. Koszty dostaw mogą ulec zmianie wraz ze zmianą cenników firmy kurierskiej, przy czym zmiana kosztów dostawy nie będzie dotyczyła zamówień w trakcie realizacji, chyba że Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę kosztów dostawy.

 

Reklamacje.

1. Jeżeli po otrzymaniu towaru Zamawiający odkryje jego wady może dokonać zwrotu zakupionego towaru.

2. Zwrot towaru jest możliwy wyłącznie przy nienaruszonych butelkach i banderolach.

3. Do reklamowanego towaru należy dołączyć dokument zakupu.

4. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym produktem.

5. W przypadku uzasadnionej reklamacji Sprzedawca dokona zwrotu wyłącznie ceny produktu. Zwroty towaru dokonywane są na koszt i ryzyko Zamawiającego.

 
Zwroty zakupionych towarów.

1. Zgodnie z ustawą z dnia  2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 z późn.zm.), Zamawiający może zrezygnować z towaru kupionego w sklepie internetowym bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki, składając stosowne oświadczenie na piśmie.

2. W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy, Zamawiający powinien odesłać towar należycie zapakowany w terminie 10 dni od jego otrzymania. Koszty zwrotu towaru są pokrywane przez Zamawiającego. 

3. Zwroty dopuszczalne są tylko w przypadku towaru nieużywanego (nienaruszonych butelkach i banderolach).

4. Jeśli wszystkie ww. warunki zwrotu towaru zostaną spełnione, zwrot pieniędzy w wysokości ceny odesłanego towaru (zwrotowi nie podlegają koszty dostawy), nastąpi niezwłocznie, poprzez wykonanie przelewu należnej kwoty przez Sprzedawcę na wskazane przez Zamawiającego konto, jeżeli wcześniejsza zapłata za towaru nastąpiła gotówkowo lub za pomocą przelewu.

Ochrona danych.

1. Składając zamówienie, klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedawcę zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2014 r. poz. 1182).

2. Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. 

3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

 

Postanowienia końcowe.

Niniejszy regulamin jest częścią treści zawieranej przez sklep oraz zamawiającego klienta umowy kupna-sprzedaży. Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem z momentem złożenia przez klienta zamówienia. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna-sprzedaży między sklepem a nabywcą, będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencja polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla  którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny w Złotoryi, właściwy dla właściciela sklepu internetowego.